TASER International's new AXON body(TM) camera system on uniform. Photo courtesy of TASER, Scottsdale, AZ, USA.