(L-R): Lil Jon, Emily Kai Bock Photo courtesy: John Parra for Wire Image